top of page

                                                               VÅPENLOVEN 

 

§ 21.Den som vil tilvirke skytevåpen eller våpendeler til eget bruk, må ha fylt 18 år og ha tillatelse fra politimesteren i det distrikt hvor han er bosatt. Det samme gjelder den som vil tilvirke til eget bruk ammunisjon som nevnt i § 3 for så vidt ammunisjonen ikke går inn under lov om eksplosive varer.                                  MEN !

 

 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Du ha lov og tilverke ammunisjon til eget lovlig bruk, på ditt ervervet våpenkort

men Bare til det Kalibret du har våpenkort på .

 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Kapittel 9. Tilvirkning til eget bruk

§ 51.Tilvirkning av ammunisjon

Det kreves ikke tillatelse til å tilvirke ammunisjon eller prosjektiler til eget lovlig bruk.

Komponenter for tilvirkning av ammunisjon kan erverves ved fremvisning av våpenkort.

Stållagret sender også  små emner i oppkrav, Frank ordner det meste 

§ 6-3.Krav til tryggleik for oppbevaring av ammunisjon hos privatpersonar

I same husstand kan det oppbevarast:

1.inntil 10 000 ferdigladde patroner til ein- eller tohandsskytevåpen, eller

2.inntil 15 000 ferdigladde patroner når minst 5000 av desse patronene enten er i kaliber .22 Long Rifle eller .22 Short.

3.Inntil 5 kilo røyksvakt krut og inntil 10 000 tennhetter.

4.Inntil 3 kilo svartkrut fordelt på boksar på inntil 1 kilo.

Det er ikkje tillate å oppbevare ammunisjon i ubebudd hytte, hus eller liknande. Løyvehavar sin bustad reknast som bebudd sjølv om vedkomande er fråverande i lengre tid. Første punktum gjeld likevel ikkje for prosjektil til luft- eller fjørvåpen, som er unnateke frå løyveplikt etter § 2-3.

Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet. Ammunisjon kan likevel oppbevarast saman med skytevåpen i godkjent tryggingsskap eller våpenrom i samsvar med krava som følgjer av tredje og fjerde ledd. Svartkrut skal oppbevarast i original emballasje av plastmateriale med skrukork, som rommar maksimalt 1 kilo svartkrut. Behaldarane med svartkrut skal oppbevarast i kasse laga av tre, med åtskilte rom for kvar behaldar. Svartkrut skal ikkje oppbevarast i rom med open varmekjelde, som peis eller omn.

I godkjente våpenrom kan det oppbevarast den mengd ammunisjon som følgjer av første ledd. I godkjent tryggingsskap, som også er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det saman med skytevåpen oppbevarast den mengde ammunisjon som godkjenninga gjeld for, men likevel ikkje meir enn det som følgjer av første ledd. I godkjente tryggingsskap, som ikkje er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det oppbevarast inntil 2000 ferdigladde patroner.

Den som vil oppbevare større mengder ammunisjon enn det som er nemnt i første ledd, må ha løyve etter brann- og eksplosjonsvernlova.

bottom of page